News about the geology, Society

最新消息

Latest news

首頁 >

最新消息

2019-03-12
學會公告

繳費教學

地質學會會員費
1.【檢查是否繳交會費成功教學】
https://drive.google.com/open?id=1K5O16E_5sXysJPTW89hqGwLKbq00WJ0C
2.【地質學會會員費繳交教學】
https://drive.google.com/open?id=11jichalzZZEA3q_oVoumbvrv0xkjbQR_
3.【新申請入會教學】
https://drive.google.com/open?id=1O-9N-wyjU6YiAUNqFmxENCToky0vWg1X

【代收】地球物理學會會費、2019工程地質研究會IAEG會員費
1.查詢是否在此平台完成【地球物理學會會費】(或【IAEG會員費】)繳費
https://drive.google.com/open?id=1DEK__hF5YrcKu6RZhdYNrYfbFD2fLu6d